***ขอแจ้งลิงค์สำหรับดาวน์โหลดรายงานสืบเนื่องงานประชุม ESTACON14 (Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านช่องทางนี้ Download (82 Mb)***

***และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดหนังสือรวมบทคัดย่อที่ถูกนำเสนอผ่านงานประชุมวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Book of Abstracts) ได้ที่นี่ Download (8 Mb)***

กำหนดการของงานประชุมในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
สถานที่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ชั้น 3 
เวลา 09.00-09.45 น.
กล่าวบรรยายเปิดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กล่าวบรรยาย เรื่อง การประชุมวิชาการโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      และกิจกรรมต่างๆ    1) กิจกรรมการแสดง    2) การมอบโล่ให้กับเครือข่ายและผู้สนับสนุน    3) พิธีมอบส่งต่อธงเจ้าภาพครั้งถัดไป    4) กิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกัน
สถานที่ ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3
เวลา 09.45-10.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ น.พ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) และนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
สถานที่
ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3
เวลา 10.30-11.15 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของ มหาวิทยาลัยกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อ ตอบโจทย์ชุมชนและการพัฒนาประเทศ ในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ 
ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถานที่ ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3
เวลา 11.15-12.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิกฤติพลังงานไฟฟ้าและแนวทางการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า พลังงาน และเมืองอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สถานที่ ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3
เวลา 12.00–13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
สถานที่ ณ ห้องอาหารฝ้ายคำ ชั้น 3 
เวลา 10.00–18.00 น.
นำเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง 5 กลุ่มสาขา กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE และสถาปัตยกรรมศาสตร์: ARกลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์: EE & COEกลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล: MEกลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกฺส์: IE & LEกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST
สถานที่ ตามกำหนดการนำเสนอบทความ
เวลา 18.00-22.00 น.
งานเลี้ยงรับรอง “ผู้เข้าร่วมและเครือข่ายการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14  (ESTACON 2023)”
สถานที่ ณ ห้องประชุมพยับหมอก ชั้น 3
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 9.00-12.00 น.
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สถานที่ ตามกำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงาน แบบ Poster Present
สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
– (IE) กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ และ (ME) วิศวกรรมเครื่องกล
– (COE)กลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ(EE) วิศวกรรมไฟฟ้า
– (ST) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Download
กำหนดการนำเสนอผลงาน แบบ Oral Present
1.กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE และสถาปัตยกรรมศาสตร์: AR
สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์
– อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้องประชุมมะหาด KSU 210 Download
– อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ KSU 404 Download

2.กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์: EE & COE
สถานที่ : อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(COE) อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้อง EN0122 Download
(EE) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ EN0123 Download
– (EE) ห้องประชุมฟันเฟือง อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ EN0124 Download

3.กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล: ME
สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์
(ME) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 KSU 206 Download
(ME) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 KSU 207 Download

4.กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกฺส์: IE & LE
สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์
(LE) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้น 3 Download
(IE) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้อง KSU 201 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) Download
(IE) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้อง KSU 202 (ห้องคอมพิวเตอร์ 2) Download

5.กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST
สถานที่ : อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์
(ST) อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ ห้องประชุมโปงลาง KSU 308 Download

Google Map: https://goo.gl/maps/Fi91MEPy9F6USv489

 • Update*** รูปแบบ Power point (Template) (สำหรับนำเสนอบทความแบบบรรยาย) Download

 • แบบฟอร์มการจัดทำบทความ (Template) แบบบรรยาย Download และแบบโปสเตอร์ Download

 • คู่มือการลงทะเบียนและส่งบทความ Download (รับบทความวิจัยและบทความวิชาการ)
 • การเตรียมบทความต้นฉบับ Download

 • โปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ Download

   

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (ESTACON 2023) จัดขึ้นในวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการประชุมวิชาการนี้มีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพของการประชุม และมีกลุ่มภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการจัดการเรียนการสอน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดผลงานประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ทิศทางวิศวกรรมที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ผ่านรายงานการประชุมวิชาการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 14 โดยผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ จะผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบและประเมินบทความงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งในเครือข่าย และสถาบันอื่นๆ ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ
 3. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
 2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กิจกรรมกำหนดการ
เปิดรับบทความและไฟล์โปสเตอร์1 เมษายน 2566
วันสุดท้ายของการรับบทความ 15 มิถุนายน 2566
15 กรกฎาคม 2566 (23.59)
แจ้งผลการพิจารณาบทความและโปสเตอร์ (ผ่านระบบฯ)1 กรกฎาคม 2566
15 กรกฎาคม 2566
ผู้นำเสนอผลงานปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ2 กรกฎาคม 2566
2 สิงหาคม 2566
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข14 กรกฎาคม 2566
9 สิงหาคม 2566
ประกาศผลพิจารณาบทความและโปสเตอร์17 กรกฎาคม 2566
10 สิงหาคม 2566
ลงทะเบียนและชำระเงิน17 – 28 กรกฎาคม 2566
10 – 15 สิงหาคม 2566
วันประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน25 -26 สิงหาคม 2566

• เปิดรับบทความประเภท “บทความวิจัย” และ “บทความวิชาการ” ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
• ภาษาที่รับบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. กลุ่มวิศวกรรมโยธา : CE และสถาปัตยกรรมศาสตร์: AR
 2. กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์: EE & COE
 3. กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล: ME
 4. กลุ่มวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกฺส์: IE & LE
 5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ST
ประเภทผู้ลงทะเบียนค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป– ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500 บาท
– บทความที่ 2 จำนวน 1,000 บาท และ บทความที่ 3 ไม่ เสียค่าลงทะเบียน
– บทความต่อไปจะต้องลงทะเบียนโดยคิดอัตราการลงทะเบียนเริ่มต้นใหม่
นักศึกษา– ค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500 บาท
– บทความที่ 2 จำนวน 800 บาท และบทความที่ 3 ไม่เสีย ค่าลงทะเบียน
– บทความต่อไปจะต้องลงทะเบียนโดยคิดอัตราการลงทะเบียนเริ่มต้นใหม่
ผู้เข้าร่วมงาน– 600 บาท