10 -11 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมสาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Scopus/ ISI/ ISEC/ Q1-Q2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ในการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ

- ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ ศรีโชค

และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/EngineeringKSU/photos/pcb.3246079605705275/3246078122372090/