เอกสาร / ตำรา เผยแพร่

  1. การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรเครื่องกล
    Industrial Management for Mechanical Engineers    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Download