เอกสาร / ตำรา เผยแพร่

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เอกสารประกอบการสอน
  การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรเครื่องกล
  Industrial Management for Mechanical Engineers
  Download

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
เอกสารประกอบหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัยร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากล ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจนมีความรักและภูมิใจในสถาบัน

 • มคอ.2-วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์-ปรับปรุง-2563       Download
 • มคอ.2-วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์-ปรับปรุง-2566       Download
 • PLOs-กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ-วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์-ปรับปรุง-2563   Download
 • PLOs-กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ-วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์-ปรับปรุง-2566   Download