พิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2565 คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 3 โครงการ มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทั้งหมด 70 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,017,550 บาท ประกอบด้วย

1) โครงการทุนการศึกษาส่งลูกอีสานเรียนฟรีนักศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 39 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 386,850 บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุน>> รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี

2) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ) นักศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 29 คน เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 6,570,700 บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุน>> http://eng.ksu.ac.th/home/wp-content/uploads/2022/07/01.pdf

3) ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน นักศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 2 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุน >> http://eng.ksu.ac.th/home/wp-content/uploads/2022/07/03.pdf

รายนามผู้ร่วมสมทบทุนโครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม