คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพูดคุยประสานข้อมูล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กำลังเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมต่อไป ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านวิศวกรรรม

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพูดคุยประสานข้อมูล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กำลังเตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินการในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมต่อไป ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านวิศวกรรรม