คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการวิชาชีพ ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการวิชาชีพ โดยมีคุณพัชรนันท์ ศักดิ์วงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฯ จัดขึ้น ณ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม

https://www.facebook.com/EngineeringKSU/photos/pcb.3246099032369999/3246091762370726