ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายมานพ คำประเทือง นายวิธวินท์ ยลพันธุ์ นายจักรพรรดิ์ อามาตย์ และอาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า อาจารย์สรายุทธ กรวิรัตน์เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและในอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน

โดยการแข่งขันได้แบ่งเป็นรอบ 3 รอบเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบในแต่ละรอบ ซึ่งรอบแรกเป็นรอบการนำเสนอด้วย Proposal และรอบที่ 2 คือรอบการเข้าร่วมงานอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ “TURTLEBOT”  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศ ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และรอบสุดท้ายเป็นการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว และนับว่าเป็นก้าวเล็กๆของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ต้องการสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถแข่งขันสู่ระดับสากลต่อไป