รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ 65

โครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะและสถาปัตยกรรม โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พัฒนาการคุณภาพของการศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และทันต่อพลวัตของโลก รวมถึงตอบสนองการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาชีพ มีความเข้าใจ วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Hands on) ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี    ทั้งในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสถาปัตยกรรม สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติอย่างรุนแรงทั้งทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีรายได้ปานกลางยากที่จะรับมือกับปัญหาดังกล่าว อีกทั้งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง     ทุกด้านอย่างฉับพลัน (Disruption) เดิมก็ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้น โควิด-19     (COVID-19) จึงเป็นตัวเร่งอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความยากลำบากและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลง เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19) ยังส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาต่อในอนาคต และยังมีผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของบุตรหลานที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ที่จะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 (COVID-19) และยังเป็นการเสริมแรงบวกให้อนาคตของชาติให้เข้าถึงการศึกษามากที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีผลการเรียนดี และครอบครัวมีรายได้น้อย

2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

3 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

4 เพื่อสนับสนุนให้มีการเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้น

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษาโครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า (สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) หรือ
 2. จบ ปวส. หรือเทียบเท่า (สำหรับหลักสูตรเทียบโอน/หลักสูตรต่อเนื่อง)
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) จนถึงภาคเรียนสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. มีความประพฤติดี
 5. มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
 6. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
 7. หรือ นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของบุพการีที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ที่ขาดเสาหลักของครอบครัว เช่น เช่น บิดาหรือมารดา เป็นต้น จะได้รับพิจารณาการยกเว้นตามข้อ 3.
 8. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
 9. นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และลงทะเบียนเรียนในเทอมที่ 1/2565
 10. หากนักศึกษาที่ได้รับทุนออกกลางคันใน 1/2565 จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาแก่ผู้ให้ทุน
 11. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องยินยอมอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้ทุน อาทิ ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่การกรอกข้อมูล บันทึกในระบบบริการสมัครทุนแบบออนไลน์ คัดเลือกรอบเอกสาร จนถึงการเข้ารับการสัมภาษณ์ และหากผู้สมัครต้องการถอนความยินยอม ผู้ให้ทุน จำเป็นต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครทุนของผู้สมัครในทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาคัดเลือกได้
 12. หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าผู้สมัครขอรับทุน ไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ผู้สมัครยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับคืนทั้งหมด และยินยอมให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้ศึกษาอยู่พิจารณาลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา

การให้ทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ >>ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา<<

2. สมัครยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2565

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครองของผู้สมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครองของผู้สมัคร

4. ใบแสดงผลการเรียน