วิพากษ์หลักสูตรใหม่ ปวส.เทคนิคสถาปัตยกรรม

27 ม.ค. 64 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิพากษ์หลักสูตรใหม่ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
.
โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
.
ได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
.
1. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ครูบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
3. คุณปิยสรรพ์ ภูเกิดพิมพ์ จาก หจก.โฮมเวิร์ค 50
.
ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์