ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

ตามที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ ๑ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีผู้สมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๗๓ คน และเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๗๓ คน นั้น ในการนี้ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอนำส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ ๑

ไฟล์แนบ >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ-ประมวลผลคำ-ระดับ1