พัฒนาหลักสูตรใหม่ ปวส.เทคนิคสถาปัตยกรรม

พัฒนาหลักสูตรใหม่ ปวส.เทคนิคสถาปัตยกรรม
15 ธ.ค. 63 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พัฒนาหลักสูตรใหม่ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
ได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
1. ผศ.ดร.นิธิ ลิศนันท์ จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ภ.นครราชสีมา
2. ครูชนินทร์ สุขประชา จาก แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
3. คุณวัชระ วรวิวัฒนวงศ์ จาก หจก.โฮมเมด-ดี-ไซน์
ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร 14 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์