การบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมชุมชนเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 อาจารย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับฟังการบรรยายพิเศษ “เรื่อง นวัตกรรมชุมชนเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับรับเกียรติจาก ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้
ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องเรียน 411 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

ซึ่งการบรรยายพิเศษ  “เรื่อง นวัตกรรมชุมชนเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” เป็นการขับเคลื่อนชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น       จากองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กรไปพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปมธรรม