โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 3 ปี และ 4 ปี ชั้นปีที่ 1-4 เข้ารับฟังการบรรยาย"โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสภาวิศวกร จัดขึ้น ณ ห้อง 411 ชั้น 1 อาคาร 4

ที่มา https://www.facebook.com/EngineeringKSU/