CREATIVE CREATOR : คิด • ถ่าย • ทำ

30 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมจัดโครงการสัมมนา
.
CREATIVE CREATOR : คิด • ถ่าย • ทำ
.
งานผลิตสื่อ หนังสั้น MV โฆษณา การสื่อสารการตลาด และ content ออนไลน์
.
วิทยากร โดย คุณนันธวุธ ภูผาสุข (หิน FINVIW) และ อ.อารยา ลาน้ำเที่ยง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
.
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง
.
โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชาสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จัดสัมมนา โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4

https://www.facebook.com/industrialdesign.ksu/