ประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 “ESTACON 2020”

21 สิงหาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษา #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 "ESTACON 2020" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในงานนี้มีบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 238 บทความจากทั่วประเทศ และคณะ ฯ ได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 บทความ วิศวะกาฬสินธุ์ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม เราขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม