ประชุมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ร่วมกับ ศธจ.กาฬสินธุ์

10 กรกฎาคม 2563
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ร่วมกันโรงเรียนสังกัด สพม.24 จำนวน 3 แห่ง
1.โรงเรียนร่องคำ
2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3.โรงเรียนกมลาไสย
โรงเรียนสังกัด สช จำนวน 1 แห่ง
1.โรงเรียนมัธยมธษพล
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง
1.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
2.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ร่วมกับ ศธจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์