ปฐมนิเทศออนไลน์

ปฐมนิเทศออนไลน์

https://www.ksu.ac.th/th/คู่มือการปฐมนิเทศ/

รวมทั้งการรายงานตัวเข้าหอพักใน ทั้ง พื้นที่นามน และพื้นที่ในเมือง มีขั้นตอนการใช้งาน

การปฐมนิเทศมี 2 ส่วน
1. ส่วนกลาง 👉🏻 เข้าระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันไหนก็ได้ ระหว่างวันที่ 14 - 29 มิถุนายน 2563
2. ส่วนคณะ 👉🏻 ปฐมนิเทศคณะออนไลน์ทุกคณะ เปิดระบบวันที่ 16 มิถุนายน 2563 (ต้องเข้าปฐมนิเทศส่วนกลางเรียบร้อยถึงสามารถเข้าระบบปฐมนิเทศคณะได้)

#WelcomeToEngineeringKSU #EngineeringKSU