บุคลากรคณะฯ เข้าขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี

2 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำบุคลากร

เข้าขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี