การถ่ายทอดองค์ความรู้

กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

เรื่อง “การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการไพโรไลซีสแบบเร็ว”

 

            วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย ดร.เกยูร ดวงอุปมา หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เรื่อง “การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการไพโรไลซีสแบบเร็ว” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ซึ่งการกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดทั้ง 2 รุ่น

สอบถามเพิ่มเติม

ดร.เกยูร ดวงอุปมา

Mobile: 093-3272292

E-mail: k_duanguppama@hotmail.com

Facebook: Keyoon Duanguppama