โครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี ปีการศึกษา 2566

 

Download  เอกสารโครงการ และ ใบสมัคร

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน
ผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษาโครงการส่งลูกอีสานเรียนฟรี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2566 และมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

1.สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66)
 1. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (เกรดเฉลี่ยสะสมจากสถานศึกษาเดิม)
 3. มีภูมิลำนำอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
 4. เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือน 200,000 บาท/ปี
 5. นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของบุพการีที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ที่ขาดเสาหลักของครอบครัว
  เช่น บิดาหรือมารดา เป็นต้น จะได้รับพิจารณาการยกเว้นตามข้อ 2
2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  และระดับปริญญาตรี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  และเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภท
 4. เป็นผู้อุทิศตนช่วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
 5. เป็นผู้มีจิตอาสาต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคม
 6. นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของบุพการีที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ที่ขาดเสาหลักของครอบครัว
  เช่น บิดาหรือมารดา เป็นต้น จะได้รับพิจารณาการยกเว้นตามข้อ 2)