ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อ??ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 >>
? กำหนดการรายงานตัวและชำระเงินออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 14-19 ธ.ค.2565
?ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้
? 1. กรอกข้อมูลผ่านระบบ ESS
? 2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบ ESS https://www.youtube.com/watch?v=1DnLcM14uPk
? 3. ชำระเงิน 2,100 บาท โดยการสแกน QR code บนใบแจ้งชำระเงิน
? 4. ตรวจสอบรายชื่อหลังโอนเงิน 2 วัน
?สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียนและประมวลผล โทร. 086-4584365