นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขัน

?นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขัน
Smart Agricultural Robot Contest 2021
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021
ประเภทหุ่นยนต์เพื่อการจัดการด้านการประมง
ประกอบด้วย
นายเกษม ไชยวารี นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นางสาวศิรินภา กาสร้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นางสาวสิตานัน ทรัพย์พงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นางสาวกชกร น้อยนาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา โดย
อาจารย์ภูริ จันทิมา
อาจารย์วรพจน์ สมมูล
????คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาและอาจารย์????