โครงการสมทบทุนการศึกษา “ส่งลูกอีสานเรียนฟรี”

หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานชาวอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการสมทบทุนการศึกษาส่งลูกอีสานเรียนฟรีขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตเมตตาหลายท่านร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่ทางคณะฯ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและครอบครัวมีรายได้น้อย ซึ่งทางคณะฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาส่งลูกอีสานเรียนฟรีให้แก่นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๙ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 386,850 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อเสริมแรงบวกให้แก่อนาคตของชาติให้สามารถเข้าถึงการศึกษามากที่สุดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินโครงการสมทบทุนการศึกษาส่งลูกอีสานเรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเงินที่ท่านร่วมสมทบทุนการศึกษาไปใช้ในการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีผลการเรียนดี และครอบครัวมีรายได้น้อย (รายได้ครัวเรือนต่ำกว่า 360,000 บาท/ปี)
2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
3) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาของแต่ละหลักสูตร
4) เพื่อสนับสนุนให้มีการเข้าถึงการศึกษาให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 ทุน ได้รับทุนการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 24 คน
คุณสมบัติ :
1) จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
2) เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3) มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
4) เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือน 360,000 บาท/ปี
5) หรือ นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของบุพการีที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ที่ขาดเสาหลักของครอบครัว เช่น บิดาหรือมารดา เป็นต้น จะได้รับพิจารณาการยกเว้นตามข้อ 2)

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 ทุน ได้รับทุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 คน
คุณสมบัติ :
1) จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า (สำหรับหลักสูตรปริญาตรี 4 ปี) หรือ
2) จบ ปวส. หรือเทียบเท่า (สำหรับหลักสูตรเทียบโอน/หลักสูตรต่อเนื่อง)
3) เกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
4) มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
5) เกณฑ์รายได้ต่อครัวเรือน 360,000 บาท/ปี
6) หรือ นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของบุพการีที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ที่ขาดเสาหลักของครอบครัว เช่น บิดาหรือมารดา เป็นต้น จะได้รับพิจารณาการยกเว้นตามข้อ 3)

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ผลผลิต (Output)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จำนวน 60 ทุน

ผลลัพธ์ (Outcome)

1) จำนวนนักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อออกไปสร้างตนเองและอนาคต จำนวนไม่น้อยกว่า 24 คน

2) จำนวนนักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สอดคล้องตามความต้องการของประเทศ First-S-Curve และ New-S-Curve จำนวนไม่น้อยกว่า 36 คน

ผู้ประสานงานโครงการ

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หมายเลขโทรศัพท์: 088-563-9360 (คุณอรรคเดช อิ่มพัฒน์)

ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการสมทบทุนการศึกษา ส่งลูกอีสานเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2566<<