เอกสารประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบประเมิน ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ
    1.ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิ~ชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ
    2.ประกาศ-เรื่อง-ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน พ.ศ. 2559
    1.แบบประเมิน ตำแหน่งประเภทวิชาการ
    2.แบบสรุปการประเมิน ตำแหน่งประเภทวิชาการ

แบบประเมิน ตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
    4. แบบประเมิน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบประเมิน ตำแหน่ง พนักงานราชการ
    1. แบบประเมินพนักงานราชการทั่วไป ส่วนที่1
    2. แบบประเมินพนักงานราชการทั่วไป ส่วนที่ 4-6

แบบประเมิน ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
    1. แบบประเมินเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

แบบประเมิน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
    1. แบบประเมิน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร