สำนักงานคณบดี


ชื่อ
นางนคร สุดสนธิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่
1.หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมฯ
2.งานแผนและงบประมาณ
เบอร์โทร: 089-5696988
Email : sodsoon4gmail.com

ชื่อ นางสาวจินตนา  กุลสาย
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฎิบัติหน้าที่
1.นักวิชาการเงินและบัญชีหัวหน้างานบริหารและวางแผน
2.งานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 065-5935387
Email : popaai.pgmail.com

 

 

ชื่อ นางสาวนุชจรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่
1. งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุมของคณะ
2.งานบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร : 084-7921943
Email :
nuchjarin_noothotmail.com

 

ชื่อ นางสาวพรนภา   หมั่นเรียน
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่
1.หัวหน้างานบริการการศึกษาและวิจัย
งานด้านทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
2.งานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการ
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร : 085-6430967
Email : munrean_cis5hotmail.com

 

ชื่อ นางสาวอภิสรา   ปาลา
ตำแหน่ง
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานธุรการและสารบรรณ ประจำงานบริการการศึกษาและวิจัย
2.งานฝึกงานและสหกิจศึกษา
3.งานแนะแนวการศึกษา
4.งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร : 089-4212946
Email :apisala_palahotmail.com

 

ชื่อ นายอรรคเดช     อิ่มพัฒน์
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ปฎิบัติหน้าที่
1.หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
2.งานธุรการและสารบรรณ ประจำงานพัฒนานักศึกษา
3.งานกิจการนักศึกษาและสโมสร
4.งานกิจกรรมนักศึกษา
5.งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และสวัสดิการ  นักศึกษา
6.งานศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

เบอร์โทร : 088-5639360
Email : hmaba2552hotmail.com

 

 


ชื่อ นายชาติวันชัย    ฆารเสถียร
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุตสาหกรรม
ปฎิบัติหน้าที่
1.ประจำห้องปฏิบัติการอุตสาหการ

เบอร์โทร : 083-3299685
Email :

 

ชื่อ นายสัญญา  ภูนาสูง
ตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานห้องปฏิบัติการเครื่องกล

เบอร์โทร : 087-8590476
Email :

 

ชื่อ นายสมยศ มีศิริ
ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไป
ปฎิบัติหน้าที่
1.ดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณคณะ

เบอร์โทร : 085-7536956
Email :

ชื่อ นางสาวสุปราณี   นาทพวง
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฎิบัติหน้าที่
1.งานพัสดุและสินทรัพย์
2.งานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.งานธุรการและและสารบรรณ ประจำงานบริหารและวางแผน
บอร์โทร : 091-7174280
Email : supranee.naksu.ac.th