สายตรงคณบดี

อาจารย์สรายุทธ ฐิตะภาส
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม