สัญลักษณ์คณะ

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์คณะ [Download]

สีแดงเลือดหมู

เป็นสีประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายถึงความก้าวหน้า ความมั่นคง มีความรับผิดชอบ และผู้มีปัญญา

ตัวอักษร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แบบตัวเข้ม หมายถึง ความเข้มข้นในวิชาการ  ความรู้ และความมีทักษะเป็นเลิศในการประกอบวิชาชีพ

สีฟ้า

เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีฟ้าครามเข้ม ขอบใน สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ของความรู้และปัญญา ความเป็นอิสระ แรงบันดาลใจและพลังความคิดสร้างสรรค์

สีฟ้าครามอ่อน ขอบนอก สื่อความหมายถึง บัณฑิตผู้มีความอดทน มุ่งมั่น สงบ และอ่อนน้อม

เฟือง

รูปเฟือง ที่ล้อมรอบ ตรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หมายถึง การกำเนิดหลอมหลวมมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน คือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รูปเฟือง ตั้งตรง หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนในการขับเคลื่อนประเทศในด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้วยความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ศีลธรรมอันดี

จำนวนฟันเฟือง 16 ฟันเฟือง มากจาก

เลข 1  คือ การรวมเป็นหนึ่งเดียวในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม

เลข 6  คือ วันที่ ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 กันยายน 2561