ศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงการ      : โครงการปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพเทียบกับสมรรถนะวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   Download