วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นอันดับ 1  ใน 5 ของภูมิภาค ภายในปี 2565

ปรัชญา

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยมุ่งสู่สถานประกอบการ  

ปณิธาน

สร้างคนดี มีความรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

พันธกิจ

(1) ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้

(2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

(3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

(4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

อัตลักษณ์บัณฑิต

พากเพียร เรียนรู้ สู้งาน เชียวชาญเทคโนโลยี