วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตกำลังคนเป็นนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่มาตรฐานวิชาชีพ

ปรัชญา

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่สถานประกอบการ  

ปณิธาน

สร้างคนดี มีความรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ค่านิยม CHANGE

       C : Creation              สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       H : High Performance   สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ (บัณฑิต งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม)

       A : Agility                 ปรับตัวให้เร็ว คล่องตัวสูง ว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง

       N : Networking           สร้างเครือข่าย

       G : Growth                มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

       E : Ethic                  มีคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
  2. วิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
  3. ศูนย์ความเป็นเลิศให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์บัณฑิต

พากเพียร เรียนรู้ สู้งาน เชียวชาญเทคโนโลยี