ทำเนียบผู้บริหาร

อาจารย์สรายุทธ  ฐิตะภาส
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า
รองคณบดีงานบริหารและวางแผน

อาจารย์ ดร.สถิตพงศ์  เสงียมศักดิ์
รองคณบดีงานบริการศึกษาและวิจัย

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชุมพล
รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.สวลี  อุตรา
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานบริหารและวางแผน

อาจารย์ ดร.ไทยทัศน์  สุดสวนสี
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานบริการการศึกษาและวิจัย

 

ผศ.ดร.ประพนธ์  เนียมสา
ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา

นางนคร สุดสนธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี