ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเป็น“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการดำเนินการและลดความซ้ำซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยากาฬสินธุ์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง “นโยบายการบริหารงานบุคคลของสำนักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการ” โดยอ้างถึงกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 69ก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน ทั้งนี้ จนกว่าการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 10 วรรคสองและวรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 จะดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นการควบรวมระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 (พื้นที่ในเมือง) และคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 (พื้นที่นามน) โดยในปัจจุบันสถานที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ในเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 6 กันยายน 2561

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • สาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ