คำสั่งคณะ

ปี 2563

New  คำสั่งคณะ (1 เม.ย.-30 ก.ย. 63)
คำสั่ง 001-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่ พ.ศ.2564
คำสั่ง 002-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ
คำสั่ง 003-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร~เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
คำสั่ง 004-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน
คำสั่ง 005-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนายกสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง 006-2563 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา
คำสั่ง 007-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงก~อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ(เพิ่มเติม)
คำสั่ง 008-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงก~ชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแรมบังคับหุ่นยนต์
คำสั่ง 009-2563 คณะกรรมการดำเนินการทำข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2-62
คำสั่ง 010-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2-62
คำสั่ง 011-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสั่ง 012-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คำสั่ง 013-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจภาระงาน ครั้งที่ 1ฯ
คำสั่ง 087-2562 คณะกรรมการดำเนินการทำข้อสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1-62
คำสั่ง 088-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1-62
คำสั่ง 089-2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่ง 090-2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกร~e เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา
คำสั่ง 091-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1-62 (เพิ่มเติม)
คำสั่ง 092-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ~รางเรียนตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2562
คำสั่ง 094-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานและอ~หกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง 095-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออกแนะแนว กิจกรรมที่ 2
คำสั่ง 096-2562 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกาา 2562 เพิ่ิมเติม (อ.ภูมินทร์)
คำสั่ง 097-2562 ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (อ.ภูมินทร์)
คำสั่ง 098-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร
คำสั่ง 099-2562 แต่งตั้งวิทยากรประจำฐานโครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร
คำสั่ง 100-2562 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษาระดับคณะ
คำสั่ง 101-2562 คณะกรรมการดำเนินการทำข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2-62
คำสั่ง 102-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2-62