คณะกรรมการประจำคณะ

 

อ.ดร.สรายุทธ ฐิตะพาส
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
ผู้ทรงคุณวุมิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
ดร.เพิ่มพูน พงษ์เพชร
ผู้ทรงคุณวุมิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
นายสถาพร  สุรพัฒน์
ผู้ทรงคุณวุมิจากบุคคลภายนอก
กรรมการ
อ.ดร.สถิตพงศ์  เสงี่ยมศักดิ์
รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
กรรมการ
อ.ศุภกิจ เศิกศิริหัวหน้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมการ
อ.อนุวัช แสนพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กรรมการ
 ผศ.ปิยะณัฐ โตอ่อน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง
กรรมการ
 อ.สรายุทธ กรวิรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
กรรมการ
อ.ดร.เกียรติสุดา  สุวรรณปา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
กรรมการ
อ.หัสยา สิงห์ศรี
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม
กรรมการ
ผศ.สุรสิทธิ์  พ่อค้า
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
ผศ.ดร.มัณฑนา ทองสุพล
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
นางนคร สุดสนธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการและเลขานุการ