อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ชื่อผลงานวิจัย : Integrated catalytic pyrolysis and catalytic upgrading of Leucaena leucocephala over natural catalysts

วารสาร : Journal of the Energy Institute

ฐานข้อมูล : Scopus, ISI Q1 Impact Factor 6.47