“เครื่องขนส่งแนวดิ่ง” รางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ RREP 2019

RREP 2019

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการขนส่ง  คว้า รางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ RREP 2019 “เครื่องขนส่งแนวดิ่ง”

ยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ RREP 2019
จากผลงานของนายกิตติคุณ ศรีหามาตและนางสาวสวัญญา โนมายา LE ปี 4
อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อ.กฤษฎา นามฉิมพลี จากผลงาน “เครื่องขนส่งแนวดิ่ง”