โครงการ Young Creative Designer (เส้นทางสู่นักออกแบบรุ่นใหม่)

29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดบริการวิชาการ โครงการ Young Creative Designer (เส้นทางสู่นักออกแบบรุ่นใหม่) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. การสัมนาจาก สองวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและศิลปินนักดนตรี จากสถาบันการศึกษา ชั้นนำระดับประเทศ บรรยาย สองภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ พร้อมทั้ง workshop การวาดภาพประกอบออกแบบโลโก้

2. กิจกรรม workshop การวาดเส้นเชิงสถาปัตยกรรม

ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 คน โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ ห้องไดโนมินิเธียเตอร์ ชั้น 8 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Cr. ภาพ : บุคคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม KSU