ประมวลภาพกิจกรรม โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการค่ายเส้นทางสู่วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีฐานกิจกรรมจากทางสาขาวิชาทั้ง 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร

ภาพถ่าย : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม