โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมไทย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.เกยูร ดวงอุปมา รักษาราชการแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เพื่อให้นักศึกษามีมารยาทที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของบุคคลทั่วไป และยังสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมไทยให้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เรณู มิ่งพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้มาบรรยายให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม