โครงการขอรับรองวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา จากสภาวิศวกร ร่วมประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2อาคาร 14