คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำสัญญานักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

17 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำสัญญานักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาทุนและผู้ปกครองของนักศึกษา ซึ่งมีผู้ได้รับทุนและทำสัญญาจำนวน 35 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิกุลทอง อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://www.facebook.com/EngineeringKSU/photos/pcb.3246116609034908/3246111229035446