คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคือ

.

1.ผศ.ศศิธร แก้วมั่น ประธานกรรมการ (จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2.ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ กรรมการ (จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น)

3.ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน กรรมการและเลขานุการ (จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

.

โดยระดับคณะได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.86 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี รับการตรวจประเมินแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ชั้น 2 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม