วิพากษ์หลักสูตร ปวส.ดิจิทัลกราฟิก

บรรยากาศการวิพากษ์หลักสูตร ปวส.ดิจิทัลกราฟิก
.
27 ม.ค. 64 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิพากษ์หลักสูตรใหม่ ปวส. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
.
โดย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
.
ได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
.
1. อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อาจารย์สุวิมล เอ็นดู หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
3. คุณเกรียงชัย ศิริกุล ผู้ประกอบการ จาก S&G