สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Solid Works 2020”

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Solid Works 2020” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
*หลักสูตร การใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม SolidWorks (SolidWorks CAD Productivity Tools)
*หลักสูตร การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากชิ้นงานประกอบ (Solid Works Animation)

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 26 คน จาก
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
โดยวิทยากร จาก บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)