คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ​ ทั้ง 3 ท่านค่ะ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรพ ขันติรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์ เนียมสา สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม