นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง เข้ารับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)

29 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ฯ อาจารย์ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์ พร้อมด้วย นางสาวศุภานัญ เนียงใต้ นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง เข้ารับมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสหัสขันธ์ (กาฬสินธุ์) ซึ่งเป็นทุนเพื่อมอบโอกาสให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ แต่ขาดแคลทุนทรัพย์ โดยเป็นทุนให้เปล่า ต่อเนื่องจนจบการศึกษาปริญญาตรี จำนวน ทุนละ 10,000 บาท