นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ติดตั้งระบบดูดอากาศพร้อมชุดฆ่าเชื้อไวรัส ที่แผนกทันตกรรม รพ.กาฬสินธ์ุ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ติดตั้งระบบดูดอากาศพร้อมชุดฆ่าเชื้อไวรัส ที่แผนกทันตกรรม รพ.กาฬสินธ์ุ ขอบคุณทีมวิศวกรออกแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม