คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา

27 สิงหาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน คือ
1. อาจารย์ฝากจิต สาขา ประธานกรรมการตรวจประเมิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง กรรมการตรวจประเมิน
3. อาจารย์ ดร.บุญยศ คำจิแจ่ม กรรมการและเลขานุการตรวจประเมิน

โดยร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม จาก 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน คือ 81.89 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร 14