เยี่ยมชมห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติและสำนักงาน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด

25 สิงหาคม 2563
ผศ.ดร.วิริยะ แดงทน รองคณบดีงานบริหารและวางแผน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , ผศ.สุรสิทธิ์ พ่อค้า, อ.สรายุทธ ฐิตะภาส และ อ.อภิชัย สารทอง เดินทาง เยี่ยมชมห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมอัตโนมัติและสำนักงาน พร้อมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนา บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 134/6 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี