การนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของนักศึกษา

14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร 14 โดยมีท่านพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของนักศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการจากทางธนาคารออมสิน ประกอบด้วยท่านวิชัย จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ ท่านวิษณุ ชนไฮ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสินภาค 11 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน นางสาวมุกดา แมดเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาถีนานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร ดวงอุปมา รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการผู้ประเมิน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ ทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์บ้านนาสมบูรณ์ สิงห์สะอาดโมเดล คำบอนกรีน ตลาดผักสดใส กลุ่มข้าวบ้านคอนผึ้ง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ ชุมชนบ้านโนนบุรี และอุตสาหการร่วมใจ เพื่อให้องค์กรชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับความสามารถ และการประยุกต์ใช้ทักษะของคนในท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตขององค์กรชุมชนให้สมารถนำองค์ความรู้และแนวคิดในการจัดการสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบูรณาการ ทำให้องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก