การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ 21 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี กรรมการและเลขานุการ

โดยรับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5มาตรฐาน 18 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนที่ได้คือ 3.98 อยู่ในระดับดี รับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมพิกุลแก้ว อาคาร14 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์